RODO          
KLAUZULA  INFORMACYJNA


W jaki sposób chronimy i przetwarzamy  Państwa  dane osobowe w związku
z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych
Szanowni Państwo,
Niniejszym, działając w imieniu firmy Globnet Artur Cichecki z siedzibą w Białymstoku przy ul. Jana Matejki 37, 15- 196 Białystok, NIP: 9661247127, REGON 052124061 informuję, że przetwarzamy Państwa następujące dane osobowe:
- firma przedsiębiorcy
- adres siedziby przedsiębiorcy,
- numer identyfikacji podatkowej,
- adres e-mail
- telefon.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Globnet Artur Cichecki z siedzibą w Białymstoku przy ul. Jana Matejki 37, 15- 196 Białystok, NIP: 9661247127, REGON 05212406
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  zawarcia umów oraz w trakcie  ich trwania
   (związane z czynnościami handlowymi np. sporządzanie ofert, wystawianie faktur, prowadzenie rozliczeń, wymiana korespondencji )
   ,wykorzystujemy w następujących prawnie usprawiedliwionych celach:
- zawarcia i wykonania łączącej nas umowy;
- wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
- udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze wzajemną relacją prawną, w jakiej pozostajemy;
- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
- tworzenia wewnętrznych zestawień, analiz i statystyk;
- weryfikacji płatności.


3. Na podstawie złożonego do nas wniosku, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawienia),
   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
   jak również prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została ona złożona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   którym po 25 maja 2018 r.jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, jeżeli uważają Państwo,
   że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne (np. w celu wykonania umowy). W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwa realizacja celu,
    w jakim są one zbierane (np. wykonanie umowy).

5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
- obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
- podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu niektórych usług instalacyjnych, serwisowych itp.;
- podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
- podmiotom upoważnionym  do tego na podstawie przepisów prawa (min. Urząd Skarbowy, ZUS itp.)

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. Nie podejmujemy również decyzji w sposób zautomatyzowany.

7. Administrator danych nie ma obecnie zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   W przeciwnym razie zostanie Państwu przekazana w tej sprawie stosowna informacja.

8. Jeżeli wykorzystywanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego
   lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania tych danych.
    Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony celem, o którym mowa w pkt 2.

10. Informacji na temat danych osobowych w naszej firmie udziela:
    Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych – Artur Cichecki,
     pod numerem telefonu 509934185
    Istnieje także możliwość kontaktu e-mailowego pod adresem: biuro@glb.pl
    Wszelkie Państwa wątpliwości lub zastrzeżenia staramy się wyjaśnić polubownie.
    Przepisy przyznają Państwu jednak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
    (od 25.05.2018 r. – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub innego organu ochrony danych osobowych.

    Z poważaniem.